Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI -RODO
 
Niniejszy zbiór zasad tworzy politykę prywatności w oparciu o którą RAJSKAGRECJA.PL DARIUSZ RAJSKI zbiera i przetwarzadane osobowe swoich Klientów, z uwzględnieniem zarówno przepisów powszechnie obowiązujących jak i regulaminów wewnętrznych.
 
1. Podstawa prawna. Przetwarzanie i zbieranie danych osobowych dokonywane jest w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Względem przepisów krajowych zastosowanie mająprzepisy Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych.
 
2. Administrator Danych Osobowych. W każdym wypadku administratorem danych osobowych jest RAJSKAGRECJA.PL Dariusz Rajski (dalej Biuro) z siedzibą w Kutnie, ul. Jagiełły 9 lok 29, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 631167/2014, NIP 775-149-33-89, REGON 473091789.
3. Rodzaj przetwarzanychdanych osobowychDane osobowe które gromadzimy są zawsze bezpośrednio związane z organizowanymi przez BiuroImprezami Turystycznymi i mogą obejmować:
a. Dane z paszportu lub innego dokumentu podróży;
b. Dane z dowodu osobistego;
c. Siedzibę lub miejsce zamieszkania/zameldowania;
d. Numery telefoniczne;
e. Dane ubezpieczeniowe;
f. Dane dotyczące stanu zdrowia, jednakże jedynie w zakresie w jakim pozwalają nam na bezpieczną i komfortową realizację Imprez Turystycznychoraz ich dostosowania do potrzeb Uczestników;
g. Adresy poczty elektronicznej
 
4. Sposób wykorzystania danych osobowych. Zebrane w trakcie procesu rezerwacji dane osobowe wykorzystujemy jedynie do :
1. Realizacji umowy i Imprezę Turystyczną
2. Weryfikacji tożsamości Uczestników Imprezy Turystycznej
3. Sprawozdawczości i Rozliczeń finansowych
4. Dochodzenia i ochrony roszczeń Biura
5. Sprzedaż Danych OsobowychBiuro nigdy nie sprzedaje danych osobowych swoich klientów.
6. Udostępnianie danych osobowych
 

Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jedynie w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji organizowanych przez Biuro Imprez Turystycznych lub spełnienia obowiązków nałożonych przez przepisy odrębne. Mogą one obejmować:

a. Przewoźników, w szczególności przewoźników lotniczychw zakresie w jakim wymagają tego przepisy odrębne.

b. Ubezpieczycieli, w zakresie objęcia naszych Klientów ochroną ubezpieczeniową, a także w sytuacjach nadzwyczajnych wymagających udzielenia im pomocy w trakcie trwania Imprezy.

c. Dostawcówusług hotelarskich w zakresie w jakim wymagają tego przepisy dotyczące rezerwacji i pobytu krótkoterminowego

d. Lokalne lub ogólnokrajowe izbyturystyczne w zakresie nałożonych obowiązków

e. Organy samorządowe lub administracji rządowej w zakresie sprawozdawczości i obowiązków nałożonych przez przepisy odrębne;

f. Służby graniczne w zakresie w jakim jest to niezbędne do wjazdu na terytorium państwa którego trasę przewiduje program Imprezy Turystycznej.

7. Okres przechowywania Danych Osobowych. Zebrane dane osobowe przechowujemy nie krócej niż na czas realizacji umowy. Po jej wykonaniu, dane osobowe przechowywane są jedynie w zakresie jakim wymagają tego przepisy dotyczące sprawozdawczości finansowej i dochodzenia przez nasze Biuro roszczeń cywilnych lub karnych. Wszelkie dane które są zbędne do spełnienia ww. obowiązków sąbezzwłocznie niszczone bądź anonimizowane.

8. Uprawnienia Klienta: Każdemu z naszych klientów przysługują następujące prawa względem swoich danych osobowych:

a. żądania dostępu do swoich danych lub ich sprostowaniab.przenoszenia danych

c. usunięcia danych d.ograniczenia ich przetwarzania

e. złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych

f. cofnięcia zgody, jeżeli zgoda taka została udzielona

g. złożenia skargi do organu sprawującego nadzór tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych Biuro pragnie wskazać, że złożenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przed albo w trakcie realizacji Imprezy Turystycznej, może uniemożliwić realizację programu Imprezy w całości albo w znacznej części i jako takie, może zostać potraktowane jako dorozumiane rozwiązanie umowy.

9. Przekazywanie danych do państw trzecich.Jeżeli program Imprezy Turystycznej przewiduje wyjazd poza Europejski Obszar Gospodarczy, Biuro w ramach realizacji umowy Imprezy Turystycznej może przekazywać dane do tych państw. W każdym przypadku, do przekazania może dojść jedynie, jeżeli dane te będą chronione w stopniu nie mniejszym niż gwarantują to przepisy unijne.